ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

 

ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง108.2 KiB1210
1.1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 0188.0 KiB1105
1.2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 0242.9 KiB878
1.3Template มคอ 2 ระดับปริญญาตรี292.6 KiB1236
2.ขั้นตอนการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย(ปรับย่อย)83.9 KiB701
2.1แบบฟอร์มหลักสูตรปรับย่อย (สมอ.08)185.0 KiB409
3.ขั้นตอนในการนำเสนอปิดหลักสูตร62.8 KiB375
4.แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนฯ38.0 KiB267
5.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมบริหารงานและวิจัย39.0 KiB289
6.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี43.5 KiB245
7.แบบฟอร์มเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี681.3 KiB792
8.แบบฟอร์ม การเขียนประวัติและผลงานทางวิชาการ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร56.0 KiB62
9.ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี55.9 KiB44

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป1.0 MiB514
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา71.7 KiB986
รายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ44.7 KiB830
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ266.0 KiB51
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2558)27.5 MiB1070
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร พ ศ 2558-25604.3 MiB2348

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร TQF ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

NameSizeHits
NameSizeHits
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ สกอ.84.5 KiB1127
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป ตรี167.0 KiB982
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป บัณฑิต153.0 KiB258
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป เอก152.5 KiB237
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป โท151.5 KiB264