ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

 

ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง108.2 KiB1037
1.1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 0170.0 KiB999
1.2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 0242.7 KiB797
1.3Template มคอ 2 ระดับปริญญาตรี286.4 KiB997
2.ขั้นตอนการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย(ปรับย่อย)83.9 KiB625
2.1แบบฟอร์มหลักสูตรปรับย่อย (สมอ.08)185.0 KiB334
3.ขั้นตอนในการนำเสนอปิดหลักสูตร62.8 KiB294
4.แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนฯ38.0 KiB212
5.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมบริหารงานและวิจัย39.0 KiB225
6.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี43.5 KiB188
7.แบบฟอร์มเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี681.3 KiB675

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป1.0 MiB459
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา71.7 KiB888
รายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ44.7 KiB748
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2558)27.5 MiB932
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร พ ศ 2558-25604.3 MiB2201

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร TQF ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

NameSizeHits
NameSizeHits
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ สกอ.84.5 KiB1063
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป ตรี167.0 KiB906
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป บัณฑิต153.0 KiB210
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป เอก152.5 KiB189
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป โท151.5 KiB216