กำหนดการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาโควตา และสอบตรง  ประจำปีการศึกษา 2560)
—————————————————————

โดยแนบเอกสารประกอบใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้

 1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป
  (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิม หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่สวมหมวก)
  พิมพ์  ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ได้ที่เว็บไซต์  http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=4363
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขนาด A4  จำนวน  1  ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าที่มีบ้านเลขที่ และชื่อ-นามสกุล นักศึกษา)  ขนาด A4 จำนวน  1  ชุด
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน)  ขนาด A4 จำนวน  1  ชุด
 5. ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา (สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2560)
  5.1 ฉบับสำเนา  สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ตรงกับฉบับจริงและเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการ ใช้กระดาษขาวขนาด A4 เท่านั้น
  จำนวน 1 ชุด
  5.2 ฉบับจริง       สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและส่งคืนนักเรียน/นักศึกษาทันที
 6. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  และยื่นให้เจ้าหน้าที่  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ตามกำหนดการดังนี้

ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ แผนผังขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา

∗∗∗หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนตามกำหนดระยะเวลาแล้ว เท่านั้น

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
คณะ รอบเช้า

เวลา 08.30 – 12.00 น.

รอบบ่าย

เวลา 13.00 – 16.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /

ทำบัตรนักศึกษา

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ

ตรวจสุขภาพ

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณะศิลปศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตรวจสุขภาพ

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /

ทำบัตรนักศึกษา

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
คณะ รอบเช้า

เวลา 08.30 – 12.00 น.

รอบบ่าย

เวลา 13.00 – 16.00 น.

คณะบริหารธุรกิจ

 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /

ทำบัตรนักศึกษา

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ

ตรวจสุขภาพ

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ตรวจสุขภาพ

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /

ทำบัตรนักศึกษา

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ