ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา  บันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 

ขั้นตอนที่ ดำเนินการ
1 อ่านขั้นตอนการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา
2 คลิก บันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ระบบให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ภายในระยะเวลา 15 นาที)

หมายเหตุ : หากนักศึกษามีปัญหาในการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา  สอบถามได้ที่

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ  โทร. 0 2549 3613 , 0 2549 3614 และ 0 2549 3615

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา  โทร. 0 2549 3610 , 0 2549 3611 และ 0 2549 3612

ในวันและเวลาราชการ  8.30 – 16.30 น.
หรือแจ้งผ่าน  Facebook  :  www.facebook.com/oregrmutt 
พร้อมแนบปัญหา โดยแจ้งชื่อและนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ