November 25, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบ MOU ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MOU ปีการศึกษา 2565
November 8, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น รอบ MOU
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

November 3, 2021

โครงการอบรมพอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมเพื่อเตรียมเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565“อบรมพอร์ตนี้ชี้เป้า เข้ามทร.ธัญบุรี ผ่าน Zoom Meeting เวลา 9.00 – 16.30 น.วันที่ 11 ธันวาคม 2564พี่แฮนด์จะบอกเทคนิคให้น้อง ๆ ทำพอร์ตฟรี สมัครวันนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2564

December 1, 2021

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
และปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

สถานที่รับบัตรนักศึกษา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขั้นตอนการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 1.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา คลิก 2.จองช่วงวัน-เวลา ของการรับบัตร  คลิก เข้าระบบทะเบียน เพื่อจองคิว ขั้นตอนการจองคิว -เข้าระบบนักศึกษา คลิก “จองคิวรับบัตรนักศึกษา” -คลิก เลือก “วัน-เวลา รับบัตรนักศึกษา” และคลิก “SAVE” -คลิกปุ่ม “ยืนยันบันทึกข้อมูล/SAVE” 3.นศ.เข้ารับบัตรนักศึกษา ตามคิวที่ได้จองผ่านระบบไว้เท่านั้น […]
November 4, 2021

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
November 4, 2021

ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กำหนดการใช้พื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย

December 1, 2021

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
และปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

สถานที่รับบัตรนักศึกษา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขั้นตอนการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 1.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา คลิก 2.จองช่วงวัน-เวลา ของการรับบัตร  คลิก เข้าระบบทะเบียน เพื่อจองคิว ขั้นตอนการจองคิว -เข้าระบบนักศึกษา คลิก “จองคิวรับบัตรนักศึกษา” -คลิก เลือก “วัน-เวลา รับบัตรนักศึกษา” และคลิก “SAVE” -คลิกปุ่ม “ยืนยันบันทึกข้อมูล/SAVE” 3.นศ.เข้ารับบัตรนักศึกษา ตามคิวที่ได้จองผ่านระบบไว้เท่านั้น […]
November 22, 2021

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
November 8, 2021

Upload เอกสารหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

การ UPLOAD เอกสารหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 1.เข้าระบบทะเบียนการศึกษา คลิก 2.เข้าเมนู “Vaccine Certificate” 3.คลิก “Upload เอกสาร ภาพหลักฐานการฉีดวัคซีน” 4.คลิก “Choose File” เพื่อเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ Upload (ไฟล์เอกสาร เป็น JPG , JPEG เท่านั้น) 5.คลิกปุ่ม  “Update” […]

November 16, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
October 27, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษาในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
December 29, 2020

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ