July 26, 2022

นักศึกษาที่ยังไม่ได้มารับบัตรนักศึกษา

การแจกบัตรนักศึกษารอบใหม่ วันที่ 5 ถึง 9 ก.ย.2565ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึก สวท. ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการรับบัตร ดังนี้ นักศึกษาชาวไทย1.บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ นักศึกษาต่างชาติ1.สำเนา Passport หน้าที่มีรูปถ่าย […]
July 22, 2022

กำหนดการปรับพื้นภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม

วิชา GE0001 ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (Basic English) วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 25-27กรกฎาคม 2565เวลา 09.00-18.00 น. สำหรับนักศึกษารอบเพิ่มเติมเข้าสอบออนไลน์ใช้โปรแกรม Speexx 28 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ  พร้อมแนะนำการเข้าเรียนโปรแกรม Speexxผ่านทางไลน์โอเพ่นแชท (แยกกลุ่มนักศึกษา U และ S)นักศึกษาที่ได้ U ให้เรียน On-site […]
June 16, 2022

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ คณะพยาบาลศาสตร์

September 7, 2022

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรีเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า […]
August 26, 2022

กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษาในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบนักศึกษาปัจจุบัน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยจะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ตามกำหนดการดังนี้ – รับเอกสารด้วยตนเอง ที่หน้าเคาน์เตอร์ห้อง SSC ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป – […]
August 18, 2022

ขอแจ้งปิดสำนักงาน และศูนย์บริการการศึกษา (ห้อง Rmutt Student service center)

ขอแจ้งปิดสำนักงาน และศูนย์บริการการศึกษา(ห้อง Rmutt Student service center)ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕และจะเปิดทำการในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเข้าร่วม โครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่การเป็นหน่วยงานนวัตกรรม
March 31, 2022

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2562 และ 2563
ที่ประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตร
ให้แจ้งความประสงค์ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และ 2563ที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรอบ 34 และ 35 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป คลิก เพื่อเข้าระบบแจ้งความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตร *** ทั้งนี้บัณฑิตที่ขอรับใบปริญญาบัตรไปแล้วจะไม่สามารถขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36 ได้***
February 21, 2022

รายชื่อผู้ตอบแบบยืนยันการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชื่อผู้ตอบแบบยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ 35 ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หมายเหตุ : บัณฑิตที่ต้องการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงการยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ให้ติดต่อคณะ ก่อนวันซ้อมย่อยของท่าน   ช่องทางติดต่อคณะ
February 4, 2022

รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 และ2563

รายนามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 รอบบ่าย คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 รอบบ่าย ประกอบด้วยคณะ  จุดรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

December 2, 2021

มทร.ธัญบุรี ปรับเอกสารการศึกษาในรูป Digital Transcript พร้อมสู่ยุค Digital Transformation

มทร.ธัญบุรี ได้ออกใบรายการรับรองผลการศึกษาในรูปแบบดิจิตอลดิจิตอล (digital transcript) มามากกว่า 1 ปี และวันนี้ มทร.ธัญบุรีได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ digital transcript ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ DGA ETDA และ กพร. โดบสามารถอธิบายรูปแบบของ digital transcript แบบสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ Digital Transcript ปัจจุบันมี 2 รูปแบบหลัก […]
November 16, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
October 27, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถานศึกษาในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ