April 27, 2021

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าเทอม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

(เฉพาะผู้ที่ชำระไว้เต็มจำนวน) 1.ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเทอมเต็มจำนวน กรอกข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร ในระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 2.สวท.จะรวบรวมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาแล้วส่งกองคลัง มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษาตามเลขบัญชีธนาคารที่แจ้ง โดยมีระยะประมาณ 2 สัปดาห์ 3.หากเกินกว่า 2 สัปดาห์แล้วนักศึกษารายใด ยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ติดต่อที่ Line openchat
April 9, 2021

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564 การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 (สำหรับนักศึกษาใหม่ปี 2564 งานทะเบียนจะเป็นผู้ลงทะเบียนให้ โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th) ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]
April 14, 2020

ประกาศศูนย์ ฉบับที่ 9 การปรับลดค่าบำรุงการ

 


December 29, 2020

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”
December 29, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง
March 16, 2020

การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2563 การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562    

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ