ข่าวรับสมัคร

May 27, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

November 9, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมผู้เข้าร่วมโครงการ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ประกาศ วันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 18.30 น.) ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ การแพทย์บูรณาการ
November 2, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ประกาศ วันที่ 3 พ.ย.64) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ การแพทย์บูรณาการ

Flowchart

วิดีโอ(Video)