ประกาศ
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ประกาศเรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศรับสมัครโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศรับสมัครโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง การดำเนินโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต) ปริญญาตรี