กำหนดการรับสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(หลักสูตรปริญญาตรี)

กิจกรรมระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิก1 เมษายน 2565 -22 พฤษภาคม 2565
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร1 เมษายน 2565 – 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์28 พฤษภาคม 2565
วันสัมภาษณ์ (ออนไลน์)4 มิถุนายน 2565
ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ11 มิถุนายน 2565
วันปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ออนไลน์)18 มิถุนายน 2565
ยื่นเอกสารการขอเทียบโอนผลการเรียน18 มิถุนายน 2565 – 25 มิถุนายน 2565
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ)4 กรกฎาคม 2565