ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2565

สัมภาษณ์(ออนไลน์) วันที่ 29 ตุลาคม 2565 (เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป)