ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565