ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมผู้เข้าร่วมโครงการ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564