ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

(ประกาศ วันที่ 3 พ.ย.64)

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
ศิลปศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
การแพทย์บูรณาการ