โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(ธนาคารหน่วยกิต)

June 29, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษา
โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 เวลา 18.30 น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
June 25, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย.64 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย