โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(ธนาคารหน่วยกิต)