โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(ธนาคารหน่วยกิต)

November 29, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะ/วิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก) เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
November 18, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะ/วิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย