February 24, 2023

“มทร.ธัญบุรี – สช.” ลงนามร่วมมือ จัดการศึกษาและธนาคารหน่วยกิต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิตกับนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีและ ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
February 2, 2023

หารือความร่วมมือโครงการ Credit bank และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

February 2, 2023

งาน นำร่อง ระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)และSkil lane

ข่าวรับสมัคร

November 4, 2022

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้ปละประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 บันทึกประวัติและชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2565
October 21, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2565 สัมภาษณ์(ออนไลน์) วันที่ 29 ตุลาคม 2565 (เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป)
June 8, 2022

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2565

Flowchart

วิดีโอ(Video)