รับสมัคร ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ)
ประกาศการยกเว้นค่ารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี