รับตรง

ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ

รับตรง 2565 รอบ2

สอบตรง

ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ

มีสิทธิ์เข้าศึกษาสอบตรง-2565-โควิด-01_2เพิ่มเติม

คลิก สมัครสอบ 

ปฏิทินการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

รายละเอียดการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
      - แจ้งสถานที่สอบ  / ห้องสอบ / จุดตรวจหลักฐาน ATK (สอบ วันที่ 12 มี.ค.65)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศวันที่ 19 มี.ค.65 

-  ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ ให้อ่านเอกสารประกาศ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ การสอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบรายชื่อให้ครบถ้วน

-  สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มีนาคม 2565 ทางโทรศัพท์ หรือออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

-  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผลการสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 31 มืนาคม 2565

-  เฉพาะผู้สมัครสอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 โดยทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันสอบตรงแล้ว จึงให้ตรวจสอบรายชื่อประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผลการสอบสัมภาษณ์) อีกครั้งในวันที่ 31 มีนาคม 2565

กำหนดการสอบ(ข้อเขียน/สมรรถนะ/สัมภาษณ์) สำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 (ที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ในวันที่ 12 มี.ค.65) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 65)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพิ่มเติม (เยี่ยวยาผู้ติดเชื้อ Covid-19)  

โควตา

ปวช./ปวส.