รับสมัคร ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)
ประกาศการยกเว้นค่ารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี