ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา  ภาค 1   ภาค 2   ภาคฤดูร้อน * 

 รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
เฉพาะภาคการศึกษา 1 และ 2  

 เทียบโอน
(ประมาณ 3 ปี) 
 หลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี)   หลักสูตร 4 ปี   หลักสูตร 5 ปี 
ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน
คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน  ภาคปกติ  25,000  25,000  12,500      200,000  
สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคปกติ  14,000  14,000    7,000     84,000     112,000  
ทุกสาขาวิชา ภาคพิเศษ  20,000  20,000  10,000       160,000  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ภาคปกติ  20,000  20,000  10,000 120,000     160,000  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ภาคปกติ  14,000  14,000    7,000       56,000    
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ  16,000  16,000    8,000       128,000  
สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคปกติ  14,000  14,000    7,000       56,000   112,000   140,000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการผลิตพืช/สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ  14,000  14,000    7,000       112,000  
สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคปกติ  14,000  14,000    7,000       112,000  
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง  ภาคปกติ  26,000  26,000  13,000     104,000    
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน  ภาคปกติ  30,000  30,000  15,000       240,000  
สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคปกติ  16,000  16,000    8,000     96,000     128,000  
ทุกสาขาวิชา ภาคพิเศษ  24,000  24,000  12,000   144,000     192,000  
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคปกติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ
สาขาวิชาการเงิน ภาคปกติ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคปกติ  
 16,000  16,000    8,000    96,000    128,000  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคปกติ  (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่)  20,000  20,000  10,000        160,000  
สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคปกติ  14,000  14,000    7,000    84,000     112,000  
สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคพิเศษ  20,000  20,000  10,000      160,000  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ  26,000  26,000  13,000      208,000  
หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ  40,000  40,000  20,000      320,000  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ  14,000  14,000    7,000     84,000     112,000   140,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ  12,000  12,000    6,000         96,000  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ  14,000  14,000    7,000     84,000     112,000  
ทุกสาขาวิชา ภาคพิเศษ  20,000  20,000  10,000   120,000     160,000  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและอุตสาหการ ภาคปกติ
สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ภาคปกติ
 16,000  16,000    8,000       128,000  
สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคปกติ  14,000  14,000    7,000       112,000  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ  20,000  20,000  10,000           200,000
คณะพยาบาลศาสตร์  ภาคปกติ
ชั้นปีที่ 1 และ 2  70,000  70,000 20,000      640,000  
ชั้นปีที่ 3 และ 4  80,000  80,000        
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต /
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ภาคปกติ 
 16,000  16,000 7,000       128,000  
สาขาวิขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคปกติ  20,000  20,000 8,000       160,000  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า (ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร)
ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา    1,000