TCAS 4 Direct Admission_รอบ1

ม.6/กศน.สายสามัญ

TCAS4-1-01

TCAS 3 Admission

ม.6/กศน.สายสามัญ

TCAS3-02

TCAS 4 Direct Admission_รอบ2

ม.6/กศน.สายสามัญ

TCAS 2 Quota

ม.6/กศน.สายสามัญ

TCAS2-มีสิทธิ์สัมภาษณ์-01_0

TCAS 1 Portfolio

ม.6

คลิก สมัครสอบ  (ปิดรับสมัคร)

ปฏิทินการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS1

ประกาศ เรื่องกำหนดการสำหรับผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2565 รอบ TCAS1

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถสมัครในสาขาที่ยังไม่เต็มแผนได้ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 14-20 ม.ค.65 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษณ์ TCAS1-2 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS1-2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 

- ประกาศ เรื่องกำหนดการสำหรับผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2565 รอบ TCAS1-2