**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ เบอร์โทร 0 2549 3613 – 5