ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รับตรง (ปวช./ปวส./กศน.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564