ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

 

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศสามารถสมัครในรอบ สอบตรง เพิ่มเติม(ไม่เสียค่าสมัคร)   เฉพาะสาขาที่เรียกเพิ่มเติม
(ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 64 เวลา 13.00 น. – วันพุธที่ 24 มี.ค.64 เวลา 24.00 น.) คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2564)

สอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยฯ

– ศิลปศาสตร์

– วิศวกรรมศาสตร์

– บริหารธุรกิจ

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

– เทคโนโลยีการเกษตร

– เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

– ศิลปกรรมศาสตร์

– เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์)

– ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สถาปัตยกรรมศาสตร์