ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสมรรถนะ
สอบตรง(ปวช./ปวส./กศน.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ :
1. ให้ติดตามรายละเอียดวิธีการสอบ และสถานที่สอบ จากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th
รายละเอียดวิชาสอบ คลิก
สถานที่สอบ คลิก 
ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จังหวัดปทุมธานี ยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
2. ปรับปรุงรายการเอกสาร Upload ในระบบรับสมัครให้ครบและเป็นปัจจุบัน ได้แก่ เอกสารแสดงผลการเรียน/สำเนาใบแสดงผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสมรรถนะ
สอบตรง(ปวช./ปวส./กศน.)
(ประกาศ ณ วันที่ 19/02/64)
ศิลปศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมศาสตร์