รายชื่อสถานศึกษาที่ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี

ลำดับชื่อสถานศึกษาจังหวัด
1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กระบี่
2วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรุงเทพมหานคร
3โรงเรียนวัดราชโอรสกรุงเทพมหานคร
4โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร
5โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรุงเทพมหานคร
6โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร
7โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรุงเทพมหานคร
8โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
9โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
10โรงเรียนฐานปัญญากรุงเทพมหานคร
11โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร
12โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรุงเทพมหานคร
13โรงเรียนเทพลีลากรุงเทพมหานคร
14โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
15โรงเรียนนนทรีวิทยากรุงเทพมหานคร
16โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรุงเทพมหานคร
17โรงเรียนบางกะปิกรุงเทพมหานคร
18โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
19โรงเรียนปทุมคงคากรุงเทพมหานคร
20โรงเรียนปัญญาวรคุณกรุงเทพมหานคร
21โรงเรียนพระแม่มารีกรุงเทพมหานคร
22โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรุงเทพมหานคร
23โรงเรียนมักกะสันพิทยากรุงเทพมหานคร
24โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรุงเทพมหานคร
25โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์กรุงเทพมหานคร
26โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสกรุงเทพมหานคร
27โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรุงเทพมหานคร
28โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรุงเทพมหานคร
29โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานคร
30โรงเรียนระเบียบศึกษากรุงเทพมหานคร
31โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
32โรงเรียนราชดำริกรุงเทพมหานคร
33โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานคร
34โรงเรียนวัดอินทารามกรุงเทพมหานคร
35โรงเรียนวิชูทิศกรุงเทพมหานคร
36โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรุงเทพมหานคร
37โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
38โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานคร
39โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
40โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานคร
41โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคารกรุงเทพมหานคร
42โรงเรียนสารสาสน์พิทยากรุงเทพมหานคร
43โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมกรุงเทพมหานคร
44โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
45โรงเรียนอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
46วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานครกรุงเทพมหานคร
47วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
48วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพกรุงเทพมหานคร
49วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติกรุงเทพมหานคร
50วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร
51วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกรุงเทพมหานคร
52วิทยาลัยพณิชยการบางนากรุงเทพมหานคร
53วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยกรุงเทพมหานคร
54วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรุงเทพมหานคร
55วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์กรุงเทพมหานคร
56โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
57โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
58โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
59วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกรุงเทพมหานคร
60โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานคร
61วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวากรุงเทพมหานคร
62โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรุงเทพมหานคร
63โรงเรียนสิริรัตนาธรกรุงเทพมหานคร
64โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรุงเทพมหานคร
65โรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานคร
66วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีกาญจนบุรี
67โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรีกาญจนบุรี
68โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมขอนแก่น
69โรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี
70โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา
71โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
72โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ฉะเชิงเทรา
73โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลฉะเชิงเทรา
74โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวฉะเชิงเทรา
75โรงเรียนมารดานฤมลฉะเชิงเทรา
76โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารฉะเชิงเทรา
77โรงเรียนสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
78วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามฉะเชิงเทรา
79วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
80วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรมฉะเชิงเทรา
81วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบชลบุรี
82โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ชลบุรี
83วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีชลบุรี
84โรงเรียนมารีวิทย์ชลบุรี
85โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวินชลบุรี
86โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบชลบุรี
87วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีชลบุรี
88โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรีชลบุรี
89โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาชลบุรี
90โรงเรียนศรีสุวิชชลบุรี
91โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ชัยนาท
92โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมชัยนาท
93วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทชัยนาท
94โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ชัยนาท
95โรงเรียนตากพิทยาคมตาก
96โรงเรียนนวมราชานุสรณ์นครนายก
97โรงเรียนปากพลีวิทยาคารนครนายก
98โรงเรียนเมืองนครนายกนครนายก
99โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมนครนายก
100วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมนครปฐม
101โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมนครปฐม
102โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมา
103โรงเรียนโชคชัยสามัคคีนครราชสีมา
104โรงเรียนพิมายวิทยานครราชสีมา
105โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
106วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
107วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทคนครศรีธรรมราช
108โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นครสวรรค์
109โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์
110โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์นครสวรรค์
111วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์นครสวรรค์
112โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมนครสวรรค์
113โรงเรียนนวมินทราชูทิศ​ มัชฌิมนครสวรรค์
114วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นนทบุรี
115โรงเรียนท่าอิฐศึกษานนทบุรี
116โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามนนทบุรี
117โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์นนทบุรี
118โรงเรียนปากเกร็ดนนทบุรี
119โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี
120โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีนนทบุรี
121โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์นนทบุรี
122โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองนนทบุรี
123โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นนทบุรี
124โรงเรียนต้นตันหยงนราธิวาส
125โรงเรียนนราธิวาสนราธิวาส
126วิทยาลัยเทคนิคน่านน่าน
127โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"บุรีรัมย์
128โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมบุรีรัมย์
129โรงเรียนอุดมวิทยาปทุมธานี
130โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยาปทุมธานี
131โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาปทุมธานี
132โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีปทุมธานี
133โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีปทุมธานี
134โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารปทุมธานี
135โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ปทุมธานี
136โรงเรียนสามโคกปทุมธานี
137โรงเรียนบัวแก้วเกษรปทุมธานี
138โรงเรียนบีคอนเฮาน์แย้มสอาดรังสิตปทุมธานี
139โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีปทุมธานี
140โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปทุมธานี
141วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีปทุมธานี
142วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีปทุมธานี
143วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีปทุมธานี
144วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ปทุมธานี
145วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี
146โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1ปทุมธานี
147โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
148โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประจวบคีรีขันธ์
149โรงเรียนกุยบุรีวิทยาประจวบคีรีขันธ์
150โรงเรียนหัวหินประจวบคีรีขันธ์
151โรงเรียนศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
152โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีปราจีนบุรี
153โรงเรียนศรีมโหสถปราจีนบุรี
154โรงเรียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
155โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงปราจีนบุรี
156โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ปราจีนบุรี
157โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุงปราจีนบุรี
158วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
159วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีปราจีนบุรี
160โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
161วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีปัตตานี
162วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
163โรงเรียนอุทัยพระนครศรีอยุธยา
164วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
165วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
166โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)พระนครศรีอยุธยา
167วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
168โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"พระนครศรีอยุธยา
169โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
170โรงเรียนอยุธยานุสรณ์พระนครศรีอยุธยา
171โรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูลพระนครศรีอยุธยา
172โรงเรียนบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
173โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
174โรงเรียนเขาชัยสนพัทลุง
175โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมพัทลุง
176โรงเรียนพัทลุงพัทลุง
177วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรพิจิตร
178วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกพิษณุโลก
179โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีเพชรบุรี
180โรงเรียนบ้านแหลมวิทยาเพชรบุรี
181โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)เพชรบุรี
182โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรีเพชรบุรี
183โรงเรียนหนองไผ่เพชรบูรณ์
184โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์เพชรบูรณ์
185โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมแพร่
186โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
187โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรยโสธร
188วิทยาลัยเทคนิคยะลายะลา
189โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารระยอง
190วิทยาลัยเทคนิคระยองระยอง
191วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีราชบุรี
192โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาลพบุรี
193วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีลพบุรี
194โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาลพบุรี
195วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ลพบุรี
196โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ลพบุรี
197โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
198โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาศรีสะเกษ
199โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมศรีสะเกษ
200วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการสมุทรปราการ
201โรงเรียนสมุทรปราการสมุทรปราการ
202โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลสมุทรปราการ
203โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมสมุทรปราการ
204โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการสมุทรปราการ
205โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์สมุทรปราการ
206โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาสมุทรปราการ
207โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ
208โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการสมุทรปราการ
209โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สมุทรสงคราม
210โรงเรียนถาวรานุกูลสมุทรสงคราม
211โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)สมุทรสงคราม
212วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครสมุทรสาคร
213โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยสมุทรสาคร
214โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมุทรสาคร
215โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร
216โรงเรียนสระแก้วสระแก้ว
217โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมสระแก้ว
218โรงเรียนอรัญประเทศสระแก้ว
219วิทยาลัยชุมชนสระแก้วสระแก้ว
220โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมสระแก้ว
221โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมสระแก้ว
222วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วสระแก้ว
223โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"สระบุรี
224โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาสระบุรี
225โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาสระบุรี
226โรงเรียนหนองแซงวิทยาสระบุรี
227โรงเรียนหินกองวิทยาคมสระบุรี
228วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีสระบุรี
229วิทยาลัยการอาชีพหนองแคสระบุรี
230วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์สระบุรี
231วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีสระบุรี
232โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีสระบุรี
233โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี (ปากเพรียววิทยาคม)สระบุรี
234วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีสระบุรี
235โรงเรียนแก่งคอยสระบุรี
236โรงเรียนอินทร์บุรีสิงห์บุรี
237วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีสิงห์บุรี
238โรงเรียนบางระจันวิทยา สิงห์บุรี
239โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาสิงห์บุรี
240โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมสิงห์บุรี
241โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาสิงห์บุรี
242โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
243โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยสุพรรณบุรี
244วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
245วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
246โรงเรียนเวียงสระสุราษฎร์ธานี
247โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมอ่างทอง
248โรงเรียนสตรีอ่างทองอ่างทอง
249โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมอ่างทอง
250วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
251วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอุทัยธานี
252โรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม
253โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการสมุทรปราการ
254โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กระบี่
255โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
256โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลสุรินทร์
257โรงเรียนลาซานโชติรวีนครสวรรค์นครสวรรค์
258โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่
259โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กระบี่
260โรงเรียนเซนต์เทเรซากรุงเทพมหานคร
261โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษากรุงเทพมหานคร
262วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
263โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรุงเทพมหานคร
264โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
265โรงเรียนร่องคำกาฬสินธุ์
266โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีชลบุรี​
267โรงเรียนสาครพิทยาคมชัยนาท
268โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมชัยภูมิ
269โรงเรียนศรียาภัยชุมพร
270โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดตาก
271โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยานครนายก
272โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยานครราชสีมา
273โรงเรียนปากพนังนครศรีธรรมราช
274วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีนนทบุรี
275โรงเรียนสตึกบุรีรัมย์
276โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมบุรีรัมย์
277โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
278โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาพระนครศรีอยุธยา
279โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมเพชรบูรณ์
280โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมลพบุรี
281โรงเรียนศรัทธาสมุทรสมุทรสงคราม
282โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะสมุทรสาคร
283โรงเรียนสงวนหญิงสุพรรณบุรี
284โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยสุพรรณบุรี
285โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ
286โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
287โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรุงเทพมหานคร
288โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรุงเทพมหานคร
289โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
290โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรุงเทพมหานคร
291โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยากรุงเทพมหานคร
292โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรากรุงเทพมหานคร
293โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
294โรงเรียนมีนประสาทวิทยากรุงเทพมหานคร
295โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
296โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรุงเทพมหานคร
297โรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานคร
298โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรุงเทพมหานคร
299โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร
300โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่กรุงเทพมหานคร
301โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
302โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
303โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
304โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกาญจนบุรี
305โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
306โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี
307โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี
308โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี
309โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรี
310โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมฉะเชิงเทรา
311วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
312วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)ชลบุรี
313วิทยาลัยเทคนิคตากตาก
314โรงเรียนนครนายกวิทยาคมนครนายก
315โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากรนครนายก
316โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนครนายก
317โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์นครนายก
318โรงเรียนองครักษ์นครนายก
319วิทยาลัยเทคนิคนครนายกนครนายก
320วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่องนครราชสีมา
321โรงเรียนสตรีนครสวรรค์นครสวรรค์
322โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ นนทบุรี
323โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีนนทบุรี
324โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีปทุมธานี
325โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
326โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีปทุมธานี
327โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯปทุมธานี
328โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีปทุมธานี
329โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมปทุมธานี
330โรงเรียนธัญบุรีปทุมธานี
331โรงเรียนธัญรัตน์ปทุมธานี
332โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีปทุมธานี
333โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตปทุมธานี
334โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ปทุมธานี
335โรงเรียนปทุมวิไลปทุมธานี
336โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ปทุมธานี
337โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาปทุมธานี
338โรงเรียนวัดเขียนเขตปทุมธานี
339โรงเรียนวัดนาวงปทุมธานี
340โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตปทุมธานี
341โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวงปทุมธานี
342โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตปทุมธานี
343โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมปทุมธานี
344โรงเรียนกบินทร์วิทยาปราจีนบุรี
345โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงปราจีนบุรี
346โรงเรียนปราจีนกัลยาณีปราจีนบุรี
347วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีปราจีนบุรี
348โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยา
349โรงเรียนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
350โรงเรียนบางปะอิน " ราชานุเคราะห์ 1 "พระนครศรีอยุธยา
351วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารมุกดาหาร
352โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมราชบุรี
353โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรีราชบุรี
354โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ราชบุรี
355โรงเรียนท่ามะขามวิทยาราชบุรี
356โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาราชบุรี
357โรงเรียนบ้านคาวิทยาราชบุรี
358โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี
359โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจราชบุรี
360โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีราชบุรี
361โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมราชบุรี
362โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ราชบุรีราชบุรี
363โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงราชบุรี
364โรงเรียนหนองโพวิทยาราชบุรี
365โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาลพบุรี
366โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมลพบุรี
367โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี
368โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
369วิทยาลัยเทคนิคเลยเลย
370วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่สงขลา
371โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ฯสมุทรปราการ
372วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วสระแก้ว
373โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรีสระบุรี
374โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมสระบุรี
375โรงเรียนสุธีวิทยาสระบุรี
376โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"สระบุรี
377วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมัน สระบุรีสระบุรี
378โรงเรียนสิงห์บุรีสิงห์บุรี
379วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสุโขทัย
380วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
381วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
382โรงเรียนไชยาวิทยาสุราษฎร์ธานี
383วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์สุรินทร์
384โรงเรียนบางลี่วิทยาสุพรรณบุรี
385โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารสิงห์บุรี
386โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีนนทบุรี
387โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากาญจนบุรี
388โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนนครปฐม
389โรงเรียนสระยายโสมวิทยาสุพรรณบุรี
390โรงเรียนปัณณวิชญ์พระนครศรีอยุธยา
391โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์สมุทรปราการ
392โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองอ่างทอง
393วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองอ่างทอง
394วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองอ่างทอง
395วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญอ่างทอง
396โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรุงเทพมหานคร
397โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
398โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรุงเทพมหานคร
399โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร
400โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมกรุงเทพมหานคร
401โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กรุงเทพมหานคร
402โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรุงเทพมหานคร
403วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีจ.เพชรบุรี
404โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาฉะเชิงเทรา
405โรงเรียนนราชินีมูลนิธิฉะเชิงเทรา
406วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)ฉะเชิงเทรา
407วิทยาลัยเทคนิคบางแสนชลบุรี
408โรงเรียนวัดสิงห์ชัยนาท
409โรงเรียนอุดมวิทยากรชุมพร
410โรงเรียนสวีวิทยาชุมพร
411วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเชียงราย
412วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เชียงใหม่
413วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์นครนายก
414วิทยาลัยการอาชีพนครนายกนครนายก
415โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยนครปฐม
416โรงเรียนจักราชวิทยานครราชสีมา
417โรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมา
418โรงเรียนปากช่องนครราชสีมา
419โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดนครราชสีมา
420โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามนครราชสีมา
421โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมานครราชสีมา
422โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์นครราชสีมา
423โรงเรียนชะอวดนครศรีธรรมราช
424วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงนครศรีธรรมราช
425โรงเรียนชุมแสงชนูทิศนครสวรรค์
426โรงเรียนสายปัญญารังสิตปทุมธานี
427โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง”ปทุมธานี
428วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
429โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปราจีนบุรี
430วิทยาลัยการอาชีพเสนาพระนครศรีอยุธยา
431โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี
432โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี
433วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
434วิทยาลัยเทคนิคแพร่แพร่
435โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตภูเก็ต
436วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตภูเก็ต
437วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
438โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยราชบุรี
439โรงเรียนสายธรรมจันทร์ราชบุรี
440โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาราชบุรี
441วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ราชบุรี
442วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงลพบุรี
443วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ลพบุรี
444โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมศรีสะเกษ
445โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา
446โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงสมุทรปราการ
447โรงเรียนวัฒนานครสระแก้ว
448โรงเรียนประเทียบวิทยาทานสระบุรี
449โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"สระบุรี
450โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”สิงห์บุรี
451วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอุบลราชธานี
452โรงเรียนปัวน่าน
453โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารชลบุรี
454โรงเรียนลำปลายมาศบุรีรัมย์
455โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นครราชสีมา
456โรงเรียนชลประทานวิทยานนทบุรี
457โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1สุพรรณบุรี
458วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติกรุงเทพมหานคร
459โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอกปทุมธานี
460โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรุงเทพมหานคร
461โรงเรียนอิสลามสันติชนกรุงเทพมหานคร