ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
TCAS 2 QUOTA

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS2

ประกาศ วันที่ 8 พ.ค.64

แจ้งผู้สมัครที่มีรายชื่อประกาศ โปรดอ่านให้ละเอียด และดำเนินการดังนี้
– ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องเข้าระบบของ ทปอ. https://student.mytcas.com ไปยืนยันสิทธิ์ภายใน 10-11 พ.ค. นี้
– ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ยังไม่เคยเข้าระบบ TCAS จะต้องสมัครเพื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์
– ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 10-11 พ.ค. นี้ จะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้
– ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องดำเนินการตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

ศิลปศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
พยาบาลศาสตร์