ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โควตานักกีฬา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564