October 4, 2022

ประกาศผลสอบวิชา GE0002 ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบวิชา GE0002 ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2565
July 26, 2022

นักศึกษาที่ยังไม่ได้มารับบัตรนักศึกษา

การแจกบัตรนักศึกษารอบใหม่ วันที่ 5 ถึง 9 ก.ย.2565ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึก สวท. ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการรับบัตร ดังนี้ นักศึกษาชาวไทย1.บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ นักศึกษาต่างชาติ1.สำเนา Passport หน้าที่มีรูปถ่าย […]
July 22, 2022

กำหนดการปรับพื้นภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม

วิชา GE0001 ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (Basic English) วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 25-27กรกฎาคม 2565เวลา 09.00-18.00 น. สำหรับนักศึกษารอบเพิ่มเติมเข้าสอบออนไลน์ใช้โปรแกรม Speexx 28 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ  พร้อมแนะนำการเข้าเรียนโปรแกรม Speexxผ่านทางไลน์โอเพ่นแชท (แยกกลุ่มนักศึกษา U และ S)นักศึกษาที่ได้ U ให้เรียน On-site […]

April 7, 2023

ศูนย์บริการการศึกษา RMUTT Student Service Center

March 16, 2023

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
March 10, 2023

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการเรียนการสอน และรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี เป็นสักขีพยานในการลงนาม วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

December 29, 2020

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”
December 29, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง
March 16, 2020

การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2563 การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562    

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ