เขตพื้นที่หรือภาคของการรับสมัคร TCAS 2 โควตา

ประกอบด้วย เขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 21 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดกำแพงเพชร
2. จังหวัดชัยนาท
3. จังหวัดนครนายก
4. จังหวัดนครปฐม
5. จังหวัดนครสวรรค์
6. จังหวัดนนทบุรี
7. จังหวัดปทุมธานี
8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. จังหวัดพิจิตร
10. จังหวัดพิษณุโลก
11. จังหวัดเพชรบูรณ์
12. จังหวัดลพบุรี
13. จังหวัดสมุทรปราการ
14. จังหวัดสมุทรสงคราม
15. จังหวัดสมุทรสาคร
16. จังหวัดสระบุรี
17. จังหวัดสิงห์บุรี
18. จังหวัดสุโขทัย
19. จังหวัดสุพรรณบุรี
20. จังหวัดอ่างทอง
21. จังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ : สถานศึกษาเครือข่าย MOU สมัครได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ