หลักสูตรที่เปิดสอน คณะพยาบาลศาสตร์

ปริญญา สาขาวิชา หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี