ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น
(แบบเปิดกลุ่มประเทศอาเซียน )
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561
โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น
หลักสูตรนานาชาติMarketing  ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติInternationl Business Administartor ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติBusiness English ปริญญาตรี ภาคปกติ