รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 3/1 ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบผ่านการคัดเลือกสาขาเพิ่มเติม)

กำหนดการ

1.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผ่านระบบออนไลน์ที่ www.oreg.rmutt.ac.th พร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2561 รายละเอียดโปรด คลิก

2.ส่งใบขึ้นทะเบียนและทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 เป็นต้นไป ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำนักงานอธิการบดี)

3.หากท่านไม่ขึ้นทะเบียนและชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนดในข้อ 1 มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา และท่านสามารถขอคืนสิทธิ์ได้ที่ ทปอ.

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
19102000010 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(หลักสูตร 5 ปี) ปกติ
19102000015 ศษ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19103000019 วท.บ.สัตวศาสตร์ ปกติ
19103000021 วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19104000032 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ

 

คณะบริหารธุรกิจ  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19105000047 B.B.A.Marketing ปกติ
19105000048 B.B.A.International Business Administration ปกติ
19105000049 B.B.A.Business English ปกติ

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19106000052 คศ.บ.เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19107000054 ศล.บ.จิตรกรรม ปกติ
19107000055 ศล.บ.ประติมากรรม ปกติ
19107000056 ศล.บ.ศิลปะภาพพิมพ์ ปกติ
19107000057 ศล.บ.ศิลปะไทย ปกติ
19107000059 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ
19107000060 ศล.บ.ออกแบบภายใน ปกติ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค
19109000072 วท.บ.คณิตศาสตร์ ปกติ
19109000073 วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ
19109000075 วท.บ.เคมี ปกติ
19109000078 วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ปกติ