กำหนดการนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2564
ระบบการรับเข้า อัพโหลดเอกสารยืนยัน

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เปิดภาคการศึกษา
กลุ่ม ม.6
TCAS 1 (PORTFOLIO) 5 กรกฎาคม 2564
TCAS 2 (โควตา) 5 กรกฎาคม 2564
TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) 5 กรกฎาคม 2564
TCAS 4 (ADMISSION) 5 กรกฎาคม 2564
TCAS 5 (รับตรงอิสระ) 5 กรกฎาคม 2564
กลุ่ม ปวช./ปวส.
โควตา โควพิเศษ 5 กรกฎาคม 2564
โควตา Portfolio 5 กรกฎาคม 2564
สอบตรง 5 กรกฎาคม 2564
รับตรง 5 กรกฎาคม 2564
รับตรง รอบเพิ่มเติม 5 กรกฎาคม 2564
กลุ่ม โครงการพิเศษ
โควตานักกีฬา 5 กรกฎาคม 2564
การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) 5 กรกฎาคม 2564
การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) รอบเพิ่มเติม 5 กรกฎาคม 2564
ทุนนวัตกร 5 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม