กำหนดการนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2563
ระบบการรับเข้า อัพโหลดเอกสารยืนยัน

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตรวจสุขภาพ ปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษา
กลุ่ม ม.6
TCAS 1 (PORTFOLIO) 5 ก.พ. – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
TCAS 2 (โควตา) 28 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) 17 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
TCAS 4 (ADMISSION) 7 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
TCAS 5 (รับตรงอิสระ) 25  – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
กลุ่ม ปวช./ปวส.
โควตา โควพิเศษ 26 ก.ย. 62 – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
โควตา Portfolio   21 พ.ย. 62 – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
สอบตรง 8 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
รับตรง  21 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
รับตรง รอบเพิ่มเติม 25  – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
กลุ่ม โครงการพิเศษ
โควตานักกีฬา 28 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) 21 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) รอบเพิ่มเติม 25  – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563
ทุนนวัตกร 21 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 Download Download 13 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม