กำหนดการนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2562
ระบบการรับเข้า อัพโหลดเอกสารยืนยัน

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตรวจสุขภาพ ปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษา
โควตา (ปวช./ปวส.)  18 – 30 เมษายน 2562 คลิก Download Download 24 มิถุนายน 2562
โควตา (ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม  18 – 30 เมษายน 2562 คลิก Download Download 24 มิถุนายน 2562
สอบตรง (ปวช./ปวส.)  22 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562 Download Download 24 มิถุนายน 2562
การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส)   27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 Download Download 24 มิถุนายน 2562
โควตานักกีฬา  27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 Download Download 24 มิถุนายน 2562
ทุนนวัตกร  27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 Download Download 24 มิถุนายน 2562
รับตรง (ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม  7 – 24 มิถุนายน 2562 Download Download 24 มิถุนายน 2562
TCAS 1 (PORTFOLIO) 18 – 30 เมษายน 2562 คลิก Download Download 24 มิถุนายน 2562
TCAS 2 (โควตา)  27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 Download Download 24 มิถุนายน 2562
TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน)  17 – 28 พฤษภาคม 2562 Download Download 24 มิถุนายน 2562
TCAS 4 (ADMISSION)  7 – 24 มิถุนายน 2562 Download Download 24 มิถุนายน 2562
TCAS 5 (รับตรงอิสระ)  20 – 24 มิถุนายน 2562 Download Download 24 มิถุนายน 2562

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม