ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB104
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB54
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB55
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB56
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB116
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB61

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB72
2 ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB50
3 ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB50
4 ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB46
5 ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB53
6 ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB76