ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB68
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB34
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB33
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB38
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB76
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB44

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB42
2 ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB31
3 ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB26
4 ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB29
5 ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB33
6 ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB57