ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB235
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB166
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB146
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB119
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB274
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB136

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB209
2 ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB113
3 ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB110
4 ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB105
5 ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB110
6 ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB132