ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB218
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB144
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB133
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB111
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB247
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB125

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB191
2 ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB99
3 ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB101
4 ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB96
5 ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB102
6 ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB121