ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB462
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB308
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB219
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB228
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB897
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB317

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1_ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB335
2_ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB187
3_ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB187
4_ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB173
5_ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB175
6_ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB297
12_ทวนสอบวิชา 09130042185.9 KiB0
8_ทวนสอบวิชา 09111051 -62155.1 KiB0
7_ทวนสอบวิชา 09111051 -1170.6 KiB0
9_ทวนสอบวิชา 09121001277.6 KiB0
10_ทวนสอบวิชา 09121005317.8 KiB0
11_ทวนสอบวิชา 09130002174.2 KiB0
13_ทวนสอบวิชา 09210003320.0 KiB0
14_ทวนสอบวิชา 09210015314.8 KiB0
16_ทวนสอบวิชา 09311051110.3 KiB0
15_ทวนสอบวิชา 0931105078.8 KiB0
17_ทวนสอบวิชา 09410041180.1 KiB0
18_ทวนสอบวิชา 09416056176.2 KiB0