ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB185
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB114
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB111
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB98
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB221
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB106

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB143
2 ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB84
3 ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB87
4 ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB82
5 ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB84
6 ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB108