ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB48
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB23
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB23
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB24
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB53
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB31

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB29
2 ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB23
3 ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB20
4 ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB22
5 ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB23
6 ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB27