ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB364
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB232
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB196
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB183
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB647
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB228

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB294
2 ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB165
3 ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB157
4 ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB156
5 ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB154
6 ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB219