ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB248
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB177
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB153
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB127
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB292
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB147

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB223
2 ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB122
3 ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB116
4 ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB113
5 ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB118
6 ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB141