ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB521
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB357
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB248
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB283
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB981
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB361

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1_ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB364
2_ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB210
3_ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB200
4_ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB188
5_ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB199
6_ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB356
12_ทวนสอบวิชา 09130042185.9 KiB13
8_ทวนสอบวิชา 09111051 -62155.1 KiB14
7_ทวนสอบวิชา 09111051 -1170.6 KiB11
9_ทวนสอบวิชา 09121001277.6 KiB13
10_ทวนสอบวิชา 09121005317.8 KiB18
11_ทวนสอบวิชา 09130002174.2 KiB14
13_ทวนสอบวิชา 09210003320.0 KiB16
14_ทวนสอบวิชา 09210015314.8 KiB14
16_ทวนสอบวิชา 09311051110.3 KiB15
15_ทวนสอบวิชา 0931105078.8 KiB13
17_ทวนสอบวิชา 09410041180.1 KiB18
18_ทวนสอบวิชา 09416056176.2 KiB14