รายงาน รับเข้า Online
  • นักศึกษา50%
Content

 

 

 

 

 

นักศึกษา
จำนวนนักศึกษาจำแนกตามวิธีการรับเข้า (ณ วันที่ 7/8/2561)
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด (ณ วันที่ 7/8/2561)
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี (ณ วันที่ 7/8/2561)
จำนวนนักศึกษาตามสถานศึกษา จังหวัด
จำนวนนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนต่างๆ เทียบกับ MOU
จำนวนนักศึกษานานาชาติ (ณ วันที่ 22/02/62)
รายงานข้อมูลผลการเรียนของนศ.กลุ่มบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกลุ่มนศ.RE-รหัส (ณ วันที่ 8/1/2562)
จำนวนนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยตามช่วง (ณ วันที่ 27/11/2561)
ผู้สำเร็จการศึกษา (ณ วันที่ 16/8/2561)
จำนวนนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยม (ณ วันที่ 16/8/2561)
รายงานนักศึกษาพ้นสภาพ (ณ วันที่ 20/01/2562)
รายงานนักศึกษาพ้นสภาพ แยกชั้นปี (ณ วันที่ 20/01/2562)
ลงทะเบียน
ข้อมูลนักศึกษาชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 4/1/2562)
ข้อมูลนักศึกษาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน (ณ วันที่ 5/11/2561)
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
จำนวนรายวิชาสอบ Competency
ถอนรายวิชา
ผลการประเมิน/ภาระการสอน
ผลการประเมิน
ภาระการสอน
รายรับ RMUTT Student Service Center
รายรับ RMUTT Student Service Center (ณ วันที่ 3/11/2561)