รายชื่อผู้ที่สมัครเพิ่มเติมที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

NameSizeHits
NameSizeHits
001 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ1.8 MiB172
003 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ1.8 MiB123
008 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ1.8 MiB103
025 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ1.8 MiB134
026 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ1.8 MiB151
027 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ1.8 MiB165
029 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ1.8 MiB48
030 สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ1.8 MiB102
031 สาขาวิศวกรรมอาหาร ปกติ1.8 MiB48
032 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ1.8 MiB82
036 สาขาการตลาด ปกติ1.8 MiB126
037 สาขาการตลาด พิเศษ1.8 MiB54
040 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ1.8 MiB61
041 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ1.8 MiB119
050 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ1.8 MiB75
051 สาขาออกแบบภายใน1.8 MiB156
052 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ1.8 MiB93
064 สาขาการจัดการการโรงแรม พิเศษ1.8 MiB50
065 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ1.8 MiB34
502 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ปกติ1.9 MiB148
503 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ1.8 MiB105
506 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ1.8 MiB345
513 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ พิเศษ1.8 MiB106
518 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ1.9 MiB153
519 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.2 MiB262
520 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.2 MiB260
528 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ปกติ1.8 MiB54