ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

(Hands-On Center)

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับคุณค่าความรู้ที่บุคลากรและองค์กรมีให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.สร้างวัฒนธรรมขอองค์กรที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายความรู้ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

3.พัฒนาและส่งให้มีระบบการจัดความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ของบุคคลและองค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานงาน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและส่งมอบ ความสำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด