หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค  9  เครือข่าย

 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์