ประวัติความเป็นมาเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

            สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไประดับชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2549 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งเครือข่ายการศึกษาทั่วไประดับประเทศขึ้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานการศึกษาทั่วไปให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกตัวแทนตามสถาบันการศึกษาที่เข้าประชุมจำนวนหนึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ จัดตั้งเครือข่ายโดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำในการประสานความร่วมมือดังกล่าวในระยะแรก จนกว่าการจัดตั้งเครือข่ายจะสำเร็จเรียบร้อยและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประชุมเมื่อเดือน มีนาคม 2549 เป็นต้นไป

            ผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายจำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประชุมเห็นชอบให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นประธาน และเลขานุการคณะกรรมการและให้ชื่อคณะกรรมการว่า คณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไป อุดมศึกษาไทย โดยวางกรอบภาระงานให้เป็นไปตามความประสงค์ของมติที่ประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2549

 

วัตถุประสงค์

  • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและความหมายของการศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ
  • สร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  • ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับแนวทางมาตรฐาน และวิธีการจัดการการศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

สถาบัน วาระ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนาคม  2549  ถึง  15 ตุลาคม 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16 ตุลาคม  2555  ถึง  15 ตุลาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 16 ตุลาคม  2559  ถึง  15 ตุลาคม 2561