ข้อ คำถาม คำตอบ
1 จ่ายเงินค่าสมัครแล้วทำไมยังมีหนี้ค้างชำระในระบบรับสมัคร ? เจ้าหน้าที่จะทำการตัดยอดชำระภายใน 3 – 5 วันทำการ หลังจากสถาบันการเงินส่งรายงานการชำระเงินให้มหาวิทยาลัยแล้ว  ในกรณีที่เกินวันทำการแล้วยังขึ้นสถานะเป็น “ค้างชำระ” ให้ผู้สมัครติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3613 – 5 ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2 ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลประกอบการสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ หรือหลังจากอัพโหลดแล้วไม่สามารเปิดเอกสารขึ้นมาดูได้ อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครได้ไม่เกินขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น หากมีเอกสารประกอบการสมัครมากกว่าที่กำหนด ให้ผู้สมัครนำเอกสารมายื่นต่อคณะกรรมการเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์
3 ต้องส่งคะแนน GAT/PAT/O-NET อย่างไร  และถ้าไม่มีคะแนนสอบ GAT/PAT/O-NET สมัครได้หรือไม่ ? 3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะดึงคะแนนสอบ GAT/PAT/O-NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ผู้สมัครไม่ต้องส่งคะแนนให้มหาวิทยาลัย

3.2 สมัครได้ แต่คะแนนสอบสัมภาษณ์ในส่วนของคะแนนสอบ GAT/PAT/O-NET จะมีค่าเป็นศูนย์

4 ภาคพิเศษ/สมทบ เรียนช่วงเวลาใด มีเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือไม่ ? 4.1 ภาคพิเศษ                     จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์        เวลา  17.00 น. –  21.00 น.
เสาร์  – อาทิตย์  เวลา  08.30 น. –  17.00 น4.2 

ภาคพิเศษในเวลา         จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ

5 การกรอกเกรดเฉลี่ยตอนสมัครใช้เกรดเฉลี่ยกี่ภาคการศึกษา ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่มีจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้
ช่วงเปิดรับสมัครฯ ผู้สมัครอยู่ระหว่างกำลังศึกษา
ปวช. 3 / ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 4 – 5 ภาคการศึกษา
ปวส. 2          เกรดเฉลี่ยสะสม 2 – 3 ภาคการศึกษา
หรือถ้าผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้วและผลการศึกษาให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทั้งหมด
6 รับสมัครเทียบโอน ปวส. หรือไม่ และใช้เวลาเรียนกี่ปี รับบางสาขาวิชาตามที่คณะกำหนด  โดยใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ  2 ปีครึ่ง – 3 ปี  ตามจำนวนหน่วยกิตที่เทียบได้
7 มีการนำคะแนนสอบ V-NET มาเป็นส่วนประกอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช. / ปวส. หรือไม่ ? และถ้าไม่มีคะแนนสอบ V-NET สมัครได้ไหม ? 7.1 สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส. ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว สามารถใช้คะแนนสอบ V – NET แสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาผลสอบสัมภาษณ์ได้

7.2 ถ้าไม่มีคะแนนสอบ V-NET สามารถสมัครได้

8 มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาหรือไม่ ?  หน่วยงานไหนรับผิดชอบ ? 8.1 มีทุนการศึกษาหลายประเภท เช่น ทุน กรอ. /ทุน กยศ. /ทุนเพชรบัวสวรรค์ และทุนอื่น ๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0 2549 3684 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ในเวลาราชการ)

8.2 “ทุนนวัตกร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9 “ทุนวัตกร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือทุนอะไร ? สนใจอยากสมัครขอรับทุน ประเภทนนี้ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ? 9.1 “ทุนนวัตกร” คือ ทุนส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษาเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ หรือการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ ให้กับเพื่อนหรือรุ่นน้อง และรวมกลุ่มเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

9.2 คุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่
9.2.1 ต้องการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9.2.2 ได้รับรางวัลวิชาการในการแข่งขันระดับชาติ หรือมีทักษะพิเศษ (Hand-on) มีวุฒิบัตร หรือเอกสารรับรองการได้รับรางวัลการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะขอรับทุน
9.2.3 มีผลการศึกษาเฉลี่ยในระดับ ม. 6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. ไม่ต่ำกว่า 3.00
9.2.4 เป็นผู้ไม่เคยและอยู่ในระหว่างการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
9.2.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “ทุนนวัตกร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2560

10 สถานศึกษาที่ได้ลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง ? ได้รับสิทธิ์ในการสมัครในระบบโควตา โดยสถานศึกษาต้นสังกัดมีสิทธิ์คัดเลือกผู้มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และมีโอกาสได้รับการคัดเลือกสูงกว่าผู้สมัครจากสถานศึกษาที่ไม่ได้ทำ MOU กับมหาวิทยาลัย
11 รายชื่อสถานศึกษาที่ผู้สมัครสามารถสมัครในระบบ TCAS ได้ สามารถตรวจสอบได้ที่ไหน ? เว็บไซต์  www.tcas.rmutt.ac.th
12 ต้องการสมัครสอบเข้าศึกษามากกว่า 1 คณะ ได้หรือไม่ ? สมัครได้ แต่ต้องศึกษาตารางสอบคัดเลือกของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ว่าวันสอบและเวลาสอบต้องไม่ตรงกัน โดยผู้สมัครต้องทำการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 2 ครั้ง เพื่อรับบัตรประจำตัวสอบ ทั้ง 2 คณะ/วิทยาลัย
13 อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมการศึกษา ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา  สามารถตรวจสอบได้ที่ไหน ? ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th คลิก “รับสมัคร” คลิก “ค่าเล่าเรียน”
14 คำถามปีการศึกษา 2562 รับสมัครช่วงไหนบ้าง และสมัครได้ที่ไหน ? โควตา ปวช./ปวส.

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2561 – 20 กันยายน 2561

สมัครผ่านเว็บไซต์  www.quota.rmutt.ac.th

 

สอบตรง ปวช./ปวส.

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

สมัครผ่านเว็บไซต์  www.admission.rmutt.ac.th

 

TCAS  ม. 6   กำหนดการโดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสมาคม ทปอ.) ในแต่ละรอบ ดังนี้

รอบที่ 1    เปิดรับสมัคร 1 – 15 ธันวาคม 2561

สมัครผ่านเว็บไซต์  www.tcas.rmutt.ac.th

รอบที่ 2    เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562

สมัครผ่านเว็บไซต์  www.tcas.rmutt.ac.th

รอบที่ 3    เปิดรับสมัคร 17 – 19 เมษายน 2562

สมัครผ่านเว็บไซต์  www.tcas.cupt.net

รอบที่ 4    เปิดรับสมัคร 9 – 19 พฤษภาคม 2562

สมัครผ่านเว็บไซต์  www.tcas.cupt.net

รอบที่ 5    เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม – 9  มิถุนายน 2562

สมัครผ่านเว็บไซต์  www.tcas.rmutt.ac.th

15 ยืนยันสิทธิ์ Clearing house กับ ทปอ. แล้ว ต้องการสละสิทธิ์ จะทำอย่างไร ? ให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง พร้อมยืนยันขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม
ส่ง E – Mail : oreg.ar.rmutt@gmail.com   เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและส่งข้อมูลยืนยันขอสละสิทธิ์ Clearing house ให้ ทปอ. เพิ่มเติม
16 ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ลืมยืนยันสิทธิ์ Clearing house กับ ทปอ. จะทำอย่างไร ? ให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม ส่ง E – Mail : oreg.ar.rmutt@gmail.com

เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและส่งข้อมูลยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา Clearing house ให้ ทปอ. เพิ่มเติม

17 สมัครผ่านเว็บไซต์เลือกสาขาวิชาและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องการเปลี่ยนคณะ หรือสาขาวิชาได้หรือไม่ ? ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน  เนื่องจากระบบได้บันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ผู้สมัครสามารถสร้างใบสมัครใหม่และชำระเงินใหม่ได้ โดยผู้สมัครจะได้รหัสประจำตัวสอบ 2 รหัส ให้ผู้สมัครใช้รหัสประจำตัวสอบเข้าสอบในคณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการเพื่อเข้าสอบ
18 ถ้าได้รับทุนอุดหนุนในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าหรือไม่ ? ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,000.- บาท/คน
19 ผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องปฏิบัติตามขั้นอย่างไร ? ให้ศึกษาข้อมูลในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และแนบท้ายประกาศฯ ให้เข้าใจก่อนดำเนินการตามขั้นตอนในท้ายประกาศฯ หากผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่ดำเนินการใด ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษานั้น
20 บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตนักศึกษาไม่ได้ /พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ได้ จะทำอย่างไร ? 20.1  กรณีที่ 1

บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา  : ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วนลงเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา 13 หลัก เป็นรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึก หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือบันทึกข้อมูลเป็นเท็จ/ไม่ครบถ้วน จะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังไม่สมบูรณ์

การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ให้บันทึกเฉพาะตัวเลขให้ครบ 10 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0819057955 ห้ามใส่เครื่องหมาย – ระหว่างตัวเลข

ส่วนการบันทึกวัน /เดือน /ปีเกิด ให้บันทึกโดยใช้เครื่องหมาย/ คั่นระหว่างตัวเลขวัน /เดือน /ปีเกิด
เช่น 15/08/2519

20.2  กรณีที่ 2

พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ได้ : ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2549 3613 – 5 เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้สมัครสมารถพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้