ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง322.8 KiB2595
1_1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 01110.9 KiB2089
1_2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 02127.8 KiB1678
1_3Template มคอ 2 ระดับปริญญาตรี276.4 KiB2736
1_4ตารางสมรรถนะท้ายเล่มหลักสูตร186.1 KiB207
2.ขั้นตอนการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย(ปรับย่อย)221.9 KiB1095
2_1แบบฟอร์มหลักสูตรปรับย่อย (สมอ.08)185.0 KiB822
3.ขั้นตอนในการนำเสนอปิดหลักสูตร62.8 KiB764
4.แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนฯ38.0 KiB638
5.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมบริหารงานและวิจัย39.0 KiB658
6.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี43.5 KiB655
7.แบบฟอร์มเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี681.3 KiB2095
8.แบบฟอร์ม การเขียนประวัติและผลงานทางวิชาการ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร56.0 KiB575
9.ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี55.9 KiB536

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป1.0 MiB946
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา71.7 KiB1839
รายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ44.7 KiB1602
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ266.0 KiB2775
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2558)27.5 MiB1657
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2562)30.5 MiB522
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2562) DOC.315.0 KiB718
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร พ ศ 2558-25604.3 MiB3852

ข้อบังคับ ระเบียบ ปละประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
1_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการศึกษา ป.ตรี พ.ศ. 2550130.1 KiB9
2_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556472.8 KiB10
3_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2550109.4 KiB8
4_ระเบียบ มทรธ. ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 25621.3 MiB14
5_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.25631.6 MiB14
6_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 25601.5 MiB11
7_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562923.5 KiB16

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร TQF ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

NameSizeHits
NameSizeHits
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ สกอ.84.5 KiB1562
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป ตรี167.0 KiB1417
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป บัณฑิต153.0 KiB562
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป เอก152.5 KiB577
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป โท151.5 KiB573