ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

 

ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง108.2 KiB1325
1.1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 0188.0 KiB1190
1.2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 0242.9 KiB937
1.3Template มคอ 2 ระดับปริญญาตรี292.6 KiB1340
2.ขั้นตอนการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย(ปรับย่อย)83.9 KiB754
2.1แบบฟอร์มหลักสูตรปรับย่อย (สมอ.08)185.0 KiB461
3.ขั้นตอนในการนำเสนอปิดหลักสูตร62.8 KiB424
4.แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนฯ38.0 KiB322
5.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมบริหารงานและวิจัย39.0 KiB342
6.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี43.5 KiB295
7.แบบฟอร์มเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี681.3 KiB867
8.แบบฟอร์ม การเขียนประวัติและผลงานทางวิชาการ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร56.0 KiB119
9.ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี55.9 KiB96

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป1.0 MiB567
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา71.7 KiB1094
รายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ44.7 KiB887
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ266.0 KiB122
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2558)27.5 MiB1153
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร พ ศ 2558-25604.3 MiB2415

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร TQF ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

NameSizeHits
NameSizeHits
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ สกอ.84.5 KiB1178
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป ตรี167.0 KiB1042
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป บัณฑิต153.0 KiB302
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป เอก152.5 KiB284
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป โท151.5 KiB308