ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

 

ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง322.8 KiB2479
1_1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 01110.9 KiB2009
1_2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 02127.8 KiB1615
1_3Template มคอ 2 ระดับปริญญาตรี276.4 KiB2596
1_4ตารางสมรรถนะท้ายเล่มหลักสูตร186.1 KiB161
2.ขั้นตอนการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย(ปรับย่อย)221.9 KiB1075
2_1แบบฟอร์มหลักสูตรปรับย่อย (สมอ.08)185.0 KiB792
3.ขั้นตอนในการนำเสนอปิดหลักสูตร62.8 KiB750
4.แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนฯ38.0 KiB613
5.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมบริหารงานและวิจัย39.0 KiB634
6.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี43.5 KiB634
7.แบบฟอร์มเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี681.3 KiB1972
8.แบบฟอร์ม การเขียนประวัติและผลงานทางวิชาการ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร56.0 KiB525
9.ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี55.9 KiB514

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป1.0 MiB907
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา71.7 KiB1762
รายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ44.7 KiB1534
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ266.0 KiB2399
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2558)27.5 MiB1623
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2562)30.5 MiB413
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2562) DOC.315.0 KiB555
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร พ ศ 2558-25604.3 MiB3430

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร TQF ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

NameSizeHits
NameSizeHits
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ สกอ.84.5 KiB1544
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป ตรี167.0 KiB1381
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป บัณฑิต153.0 KiB552
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป เอก152.5 KiB565
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป โท151.5 KiB559