ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง322.8 KiB2708
1_1_1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 01 .Word51.6 KiB14
1_1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 01110.9 KiB2182
1_2_2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 02 .Word59.3 KiB13
1_2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 02127.8 KiB1745
1_3Template มคอ 2 ระดับปริญญาตรี276.4 KiB2954
1_4ตารางสมรรถนะท้ายเล่มหลักสูตร186.1 KiB245
2.ขั้นตอนการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย(ปรับย่อย)221.9 KiB1139
2_1แบบฟอร์มหลักสูตรปรับย่อย (สมอ.08)185.0 KiB868
3.ขั้นตอนในการนำเสนอปิดหลักสูตร62.8 KiB793
4.แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนฯ38.0 KiB670
5.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมบริหารงานและวิจัย39.0 KiB691
6.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี43.5 KiB689
7.แบบฟอร์มเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี681.3 KiB2254
8.แบบฟอร์ม การเขียนประวัติและผลงานทางวิชาการ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร56.0 KiB625
9.ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี55.9 KiB565

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป1.0 MiB987
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา71.7 KiB1997
รายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ44.7 KiB1697
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ266.0 KiB3161
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2558)27.5 MiB1728
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2562)30.5 MiB694
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2562) DOC.315.0 KiB1117
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร พ ศ 2558-25604.3 MiB4025

ข้อบังคับ ระเบียบ ปละประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
1_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการศึกษา ป.ตรี พ.ศ. 2550130.1 KiB36
2_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556472.8 KiB35
3_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2550109.4 KiB35
4_ระเบียบ มทรธ. ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 25621.3 MiB38
5_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.25631.6 MiB43
6_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 25601.5 MiB42
7_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562923.5 KiB62

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร TQF ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

NameSizeHits
NameSizeHits
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ สกอ.84.5 KiB1591
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป ตรี167.0 KiB1459
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป บัณฑิต153.0 KiB586
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป เอก152.5 KiB601
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป โท151.5 KiB602

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ