ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

 

ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง108.2 KiB1859
1_1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 0188.0 KiB1542
1_2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 0244.9 KiB1273
1_3Template มคอ 2 ระดับปริญญาตรี308.0 KiB1882
1_4ตารางสมรรถนะท้ายเล่มหลักสูตร186.1 KiB4
2.ขั้นตอนการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย(ปรับย่อย)83.9 KiB932
2_1แบบฟอร์มหลักสูตรปรับย่อย (สมอ.08)185.0 KiB657
3.ขั้นตอนในการนำเสนอปิดหลักสูตร62.8 KiB592
4.แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนฯ38.0 KiB488
5.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมบริหารงานและวิจัย39.0 KiB507
6.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี43.5 KiB468
7.แบบฟอร์มเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี681.3 KiB1303
8.แบบฟอร์ม การเขียนประวัติและผลงานทางวิชาการ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร56.0 KiB353
9.ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี55.9 KiB382

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits
การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป1.0 MiB749
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา71.7 KiB1376
รายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ44.7 KiB1087
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ266.0 KiB871
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2558)27.5 MiB1429
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2562)22.7 MiB199
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2562) DOC.315.0 KiB67
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร พ ศ 2558-25604.3 MiB2703

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร TQF ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

NameSizeHits
NameSizeHits
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ สกอ.84.5 KiB1339
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป ตรี167.0 KiB1227
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป บัณฑิต153.0 KiB456
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป เอก152.5 KiB447
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป โท151.5 KiB437