รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อนักศึกษา ออกจากทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1

NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์868.3 KiB283
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1.6 MiB349
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร1.6 MiB300
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์2.7 MiB519
05 คณะบริหารธุรกิจ1.8 MiB422
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.2 MiB214
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์1.8 MiB275
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.2 MiB328
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.3 MiB274
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1.0 MiB226
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย406.1 KiB142