รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อนักศึกษา ออกจากทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1

NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์868.3 KiB315
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1.6 MiB395
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร1.6 MiB698
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์2.7 MiB568
05 คณะบริหารธุรกิจ1.8 MiB471
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.2 MiB246
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์1.8 MiB306
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.2 MiB357
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.3 MiB309
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1.0 MiB253
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย406.1 KiB172