รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อนักศึกษา ออกจากทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1

NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์868.3 KiB291
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1.6 MiB363
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร1.6 MiB313
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์2.7 MiB530
05 คณะบริหารธุรกิจ1.8 MiB439
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.2 MiB224
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์1.8 MiB284
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.2 MiB337
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.3 MiB286
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1.0 MiB235
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย406.1 KiB151