รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อนักศึกษา ออกจากทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2

NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์15.4 MiB321
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม4.7 MiB613
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร1.2 MiB720
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์4.1 MiB1347
05 คณะบริหารธุรกิจ2.5 MiB1069
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.3 MiB670
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์1.4 MiB692
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.5 MiB861
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.2 MiB464
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์904.0 KiB674
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย402.2 KiB647