รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อนักศึกษา ออกจากทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2

NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์15.4 MiB286
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม4.7 MiB508
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร1.2 MiB655
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์4.1 MiB1217
05 คณะบริหารธุรกิจ2.5 MiB967
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.3 MiB615
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์1.4 MiB589
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.5 MiB728
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.2 MiB424
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์904.0 KiB625
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย402.2 KiB571