รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อนักศึกษา ออกจากทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2

NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์15.4 MiB258
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม4.7 MiB467
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร1.2 MiB624
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์4.1 MiB1171
05 คณะบริหารธุรกิจ2.5 MiB934
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.3 MiB583
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์1.4 MiB553
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.5 MiB690
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.2 MiB400
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์904.0 KiB598
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย402.2 KiB551