รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อนักศึกษา ออกจากทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2

NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์15.4 MiB247
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม4.7 MiB453
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร1.2 MiB615
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์4.1 MiB1161
05 คณะบริหารธุรกิจ2.5 MiB922
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.3 MiB574
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์1.4 MiB541
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.5 MiB679
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.2 MiB391
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์904.0 KiB590
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย402.2 KiB546