รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อนักศึกษา ออกจากทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2

NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์15.4 MiB290
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม4.7 MiB519
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร1.2 MiB666
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์4.1 MiB1230
05 คณะบริหารธุรกิจ2.5 MiB978
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.3 MiB623
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์1.4 MiB600
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.5 MiB741
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.2 MiB431
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์904.0 KiB632
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย402.2 KiB578