ระเบียบการเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

NameSizeHits
2565_ประกาศอัตราเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ497.4 KiB1462
2564_ประกาศเรื่อง เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็น คณะการแพทย์บรูณาการ344.2 KiB246
2564_ประกาศ เรื่องลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1.3 MiB3521
2563_ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงกาศึกษา ค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ฉบับที่ 2)4.8 MiB3055
2563_ประกาศ อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ เข้าปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป2.1 MiB8400
2563_ประกาศ อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ระดับปริญญตรี นักศึกษาภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ เข้าปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป3.0 MiB39047
2563_ประกาศ อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ ศ.2563796.6 KiB9149
2563_นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป1.0 MiB2442
2561_นักศึกษาภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป2.3 MiB2163
2561_นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป721.0 KiB2000
2556_นักศึกษาภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ เข้าปีการศึกษา 2556-25622.9 MiB4215
2556_นักศึกษาภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ เข้าปีการศึกษา 2556-25624.2 MiB28215
2555_อัตราการเก็บเงิน นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 25551.5 MiB1018
2551-2555_นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษเข้าศึกษาปี 2551-25553.1 MiB2889
2551-2555_นักศึกษานานาชาติ เข้าปีการศึกษา 2551-25552.4 MiB823

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ