กำหนดการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาโควตา  ประจำปีการศึกษา 2561)
—————————————————————

โดยแนบเอกสารประกอบใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้

 1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป
  (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิม หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่สวมหมวก)
  พิมพ์  ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ได้ที่เว็บไซต์  http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=4363
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขนาด A4  จำนวน  1  ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าที่มีบ้านเลขที่ และชื่อ-นามสกุล นักศึกษา)  ขนาด A4 จำนวน  1  ชุด
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน)  ขนาด A4 จำนวน  1  ชุด
 5. ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา (สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2561)
  5.1 ฉบับสำเนา  สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ตรงกับฉบับจริงและเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการ ใช้กระดาษขาวขนาด A4 เท่านั้น
  จำนวน 1 ชุด
  5.2 ฉบับจริง       สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและส่งคืนนักเรียน/นักศึกษาทันที
 6. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  และยื่นให้เจ้าหน้าที่  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ตามกำหนดการดังนี้

  หมายเหตุ :
  1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่  สมบูรณ์  ต่อเมื่อส่งระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนาที่สำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2561  แสดงต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้ลงนามตรวจสอบแล้วเท่านั้น
  2) เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  นักศึกษาสามารถส่งเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561  ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2561  ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ  ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เว้นวันหยุดราชการ)
  3) หลังจากเปิดภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561  แล้ว  ยังมีนักศึกษาที่ไม่ส่งระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนาตามข้อ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะดำเนินการจัดทำประกาศให้นักศึกษาหมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเสนออธิการบดีลงนามอนุมัติต่อไป

กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา

∗∗∗หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนตามกำหนดระยะเวลาแล้ว เท่านั้น