ปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศรายคณะตามกำหนดการของแต่ละคณะ  และปฐมนิเทศรวมทุกคณะ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยดูรายละเอียดกำหนดที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th  หรือ  www.oreg.rmutt.ac.th