ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา  บันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน

 

1 ขั้นตอนการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ขั้นตอนการ Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 

2 คลิก บันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา /  Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน

 

 

หมายเหตุ :  หากนักศึกษามีปัญหาในการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา  สอบถามได้ที่

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ  โทร. 0 2549 3613 , 0 2549 3614 และ 0 2549 3615

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา  โทร. 0 2549 3610 , 0 2549 3611 และ 0 2549 3612

ในวันและเวลาราชการ  8.30 – 16.30 น.
หรือแจ้งผ่าน  Facebook  :  www.facebook.com/oregrmutt 
พร้อมแนบปัญหา โดยแจ้งชื่อและนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ