ข้อบังคับ 

ข้อบังคับ

NameSizeHits
NameSizeHits
04-ข้อบังคับ ปริญญาตรี มทร ธัญบุรี พ ศ 2550130.1 KiB1558
08-การเทียบโอนรายวิชา56.8 KiB1668
09-เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี1.8 MiB2147
07-ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 254966.8 KiB22
02-ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. 25561.1 MiB23
03-ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. 2551457.9 KiB26
08-ข้อบังคับ ว่าด้วยตราสัญญลักษณ์ มทรธ. พ.ศ. 25482.1 MiB29
06-ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549189.3 KiB29
11-การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือแทน และการนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร43.8 KiB31
01-ข้อบังคับ ปริญญาตรี มทร ธัญบุรี พ ศ 2556472.8 KiB3688
10-การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากผลการศึกษา28.2 KiB51
05-ข้อบังคับ สหกิจ พ ศ 2550179.2 KiB911