แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB15780
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB18376
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB18854
18.แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา111.5 KiB2025
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB20438
19.แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB213
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB2161
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB3081
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB3189
15-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB3405
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB3672
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB3855
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB4905
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB5712
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB6798
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB7426
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB7796
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB8009
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB9131